زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آنزمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آنزمان آینده کامل بیانگر آن است که کاری در زمان آینده انجام شود. زمانی که کاری تا قبل از موعد خاصی در آینده تکمیل شود برای بی…
گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)گذشته کامل همانند حال کامل به انجام شدن کاری یا اتفاق افتادن چیزی در زمان گذشته دلالت دارد.با این تفاوت که در گذشته کامل ، رویدادی قبل ا…
زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)زمان حال کامل یا ماضی نقلی بیان کننده کار یا فعالیتی می باشد که در زمانی پیش از الان انجام شده و به پایان …
زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسیزمان آینده استمراری در زبان انگلیسیزمان آینده استمراری به زمانی گفته می شود که کاری یا فعالیتی در زمان خاصی در آینده در حال انجام شدن می باشد.زمان های حال استمراری و گذشته استمرا…
زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسیزمان گذشته استمراری در زبان انگلیسیزمان گذشته استمراری بیانگر استمرار انجام کاری در زمان گذشته می باشد.به بیانی دیگر زمانی که اتفاق خاصی در زمان گذشته رخ داده است و همزمان با اتفاق افت…
زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسیزمان حال استمراری در زبان انگلیسیزمان حال استمراری همانگونه که از اسمش مشخص است استمرار انجام کاری در زمان حال می باشد. در حال حاضر شما در حال خواندن این مطلب هستید بنابراین کاری که شما در…