گذشته کامل استمراری و کاربرد آن

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آن

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آنگذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آنزمان گذشته کامل استمراری با زمان حال کامل استمراری تقریبا برابر است با این تفاوت که زمان گذشته کامل استمراری اتمام کاری&nbs…