زبانفا

فرمول جملات انگلیسی و انواع آن

زبانفا

زبانفا

فرمول جملات انگلیسی و انواع آن

فرمول جملات انگلیسی از چپ به راست بدین صورت است:

قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعل

فاعل چیست؟

فاعل به شخص یا چیزی گفته می شود که کاری را انجام داده باشد که می تواند اسم(noun) ضمیر(pronoun) یا جمله واره (noun clause) باشد.

 

فاعل
مهدی به خانه آمد.Mehdi came home
او شام خورد.He ate dinner

فعل چیست؟

فعل به قسمتی از جمله گفته می شود که انجام گرفتن کاری را نشان می دهد و در انگلیسی دارای انواع مختلف و زمان های گوناگون است.

 

فعل
من به مدرسه می روم.I go to school
ما بستنی می خوریم.We eat ice-cream

مفعول چیست؟

مفعول به قسمتی از جمله گفته می شود که عمل فعل بر روی آن انجام می شود.

 

مفعول
مینا پیتزا را خورد.Mina ate the pizza
ما ماشین را می رانیم.We drive the car

قید حالت چیست؟(adverb of manner)

قید حالت روش و حالت انجام فعل را بیان می کند و به دو صورت می باشد و جای آن در جمله قبل از قید مکان است.

قیودی که با اضافه کردن  ly به یک صفت درست می شوند مانند:

slow+ly=slowly    bad+ly=badly

قیودی که بی قاعده هستند مانند:

good/well

fast/fast

hard/hard

 

قید حالت
علی بد رانندگی می کند.Ali drives badly
سارا عالی شنا می کند.Sarah swims well

قید مکان چیست؟(adverb of place)

قید مکان محل انجام فعل را نشان می دهد. جاین این قیود در جمله قبل از قید زمان و بعد از قید حالت است.

 

حتما بخوانید  اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسی
قید مکان
ما در کلاس هستیم.we are in the classroom
من در پارک بازی می کنم.I play in the park
آنها در خانه  می مانند.They stay at home.

قید زمان چیست؟(adverb of time)

قید زمان زمان انجام فعل را نشان می دهد و جای آن در جمله بعد از قید مکان می باشد.

 

قید زمان
من دیروز نامه ای نوشتم.I wrote a letter yesterday
او هفته آینده کشور را ترک خواهد کرد.She will leave the country next week
آنها امروز به اینجا می آیند.They will come here today.

دیگر اقسام قید

قیود تکرار

قیود تکرار درصد انجام گرفتن فعل را بیان می کنند و در جمله بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

مثال:

She is always unhappy

i usually go to library on Saturdays

قیود تکرار عبارت اند از:

 

عموماgenerallyمعمولاusually
بارها،مکرراfrequentlyاغلبoften
همیشهeverهمیشهalways
بندرتseldomهرگزnever
بندرتrarelyگاهی اوقاتsometimes
ندرتاscarcelyگاه گاهیoccasionally

قیود تاکید

همانطور که از اسمم ای دسته از قید ها مشخص است ، این قیدها صرفا برای تاکید به کار می روند.

just,even,at least,only,really,at most,too

مثال:

I really enjoy it

You should at least exercise twice a week

I like it too

قیود کمیت یا مقدار

این قیدها کمیت و اندازه را بیان می کنند و عبارت اند از:

either,also,,as,too,so,quite,fairly,yet,already,much,very,almost,only,partly,rather,little,a little,enough , as well,any,anymore etc.

مثال:

I like it very much

I’m pretty well

It’s quite funny

1 پاسخ

تعقیب

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید