زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری بیانگر استمرار انجام کاری در زمان گذشته می باشد.به بیانی دیگر زمانی که اتفاق خاصی در زمان گذشته رخ داده است و همزمان با اتفاق افتادن آن کار دیگری نیز در حال انجام شدن باشد، کار در حال انجام دارای زمان گذشته استمراری می باشد.

زمان حال استمراری را مطالعه کنید.

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

 

Subject+was/were+verbing

Subject                     to be                              verb+ing

I                                 was                              watching TV

She/he                      was                              watching TV

We                             were                             watching TV

They                          were                             watching TV

 

برای مثال تصور کنید تلفن خانه به صدا در می آید. شما در آن زمان در حال تماشای تلویزیون بوده اید. پس زمانی که تلفن زنگ خورد،شما در حال تماشا تلویزیون بوده اید.

حتما بخوانید  گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آن

.You were watching TV when the telephone rang

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

یکی دیگر از کاربرد های زمان گذشته استمراری ،کاربرد آن در کتاب های داستان است.

“روباهه در حال راه رفتن در جنگل بود که دوتا خرگوش را دید که در حال بازی بودند.”

” The fox was walking in the jungle when it saw two rabbits that were playing

گاهی مواقع از زمان گذشته استمراری برای بیان تغییر ناگهانی تصمیم به کار می رود.

We were going to go to the cinema but suddenly we decided to go to the park instead

قرار بود که به سینما برویم ولی ناگهان تصمیم گرفتیم به جاش پارک بریم .

و آخرین کاربرد زمان گذشته استمراری بیان درخواست مودبانه می باشد.

.I was wondering if you could borrow me your car

در تعجبم که میتونی  ماشینت رو به من قرض بدی.(این عبارت معادلی در فارسی ندارد)

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

منفی کردن گذشته استمراری

برای منفی کردن گذشته استمراری کلمه not را به فعل کمکی اضافه می کنیم.

Affirmative sentence                        Negative sentence 

I was watching                               I was not/wasn’t watching

She/he was watching                    she/he wasn’t watching

They were watching                      They were not/weren’t watching

We were watching                         were weren’t watching

حتما بخوانید  یادگیری الفبا انگلیسی

It was raining                                 It was not /wasn’t watching

سوالی کردن گذشته استمراری

برای سوالی کردن گذشته استمراری فعل کمکی را به ابتدای جمله اورده و پس از آن فاعل و حالت استمراری فعل را می اوریم.

Affirmative                                                           interrogative

?I was watching                                                was i /were you watching

? she/she was watching                                   was she/he watching

?we were watching                                           were you/we watching

?They were watching                                        were they watching

?someone/somebody was watching               was anybody watching

 

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] های حال استمراری و گذشته استمراری را مطالعه […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید