زمان آینده ساده در زبان انگلیسی چگونه است؟

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

آینده ساده بیانگر رویداد ها و اتفاقاتیست که در در زمانی خاص در اینده انجام شده و به سرانجام می رسند.

زمان آینده ساده

زمان آینده ساده

نشانه زمان آینده ساده کلمه  will است که معادل کلمه خواه در زبان فارسی می باشد.

ساختار جملات در زمان آینده ساده بسیار ساده می باشد. تنها کافیست کلمه  will را قبل از شکل ساده فعل یا قبل از فاعل بیاوریم.

subject+will+verb+object

نکته :در جملات زمان آینده ساده با فاعل سوم شخص مفرد نیازی به اضافه کردن s  سوم شخص نمی باشد.

به مثال های زیر توجه کنید:

 

زمان گذشته ساده را مطالعه کنید.

I will try to find a good way to solve the problem
It will snow tomorrow
My friend and i will go to the amusement park next week
They will come to visit us next year
I will help you to fix your car the day after tomorrow
Mina’s husband will get her a new car by the end of week
I will celebrate my firend’s birthday this week

منفی کردن آینده ساده

برای منفی کردن جملات از will not یا won’t استفاده می کنیم.پس از کلمات will و will not از شکل ساده فعل می آید.

 

زمان آینده ساده

زمان آینده ساده

 

I will not (won’t) try to find a good way to solve the problem
It will not snow tomorrow
My friend and i will not go to the amusement park next week
They will not come to visit us next year
I will not help you to fix your car the day after tomorrow
Mina’s husband will not get her a new car by the end of week
I will not celebrate my firend’s birthday this week

سوالی کردن

برای سوالی کردن آینده ساده will را به ابتدای جمله می اوریم.ادامه جمله را به همان صورتی که هست می نویسیم.

(?)Will+subject+verb+object+question mark

 

?Will you try to find a good way to solve the problem
?Will it snow tomorrow
?Will you and your friend go to the amusement park next week
? Will They come to visit us next year
?Will you help me to fix my car the day after tomorrow
 ?Will Mina’s husband get her a new car by the end of the week
?Will you celebrate your firend’s birthday this week

تفاوت will و going to

کلمه will و going to بسیار شبیه به یکدیگر می باشند و تفاوت معنایی چشمگیری ندارد.این دو کلمه تنها تفاوت کوچکی در کاربردشان دارند. will به آینده ای اطلاق می شود که در زمان حال تصمیم به انجام کاری در آینده گرفتیم.

going to به زمان آینده ای اطلاق می شود که پیش بینی وقوع اتفاقی یا انجام کاری از پیش تعیین شده است.

زمان آینده ساده

زمان آینده ساده

چه زمانی از going to استفاده کنیم؟

  • زمانی که از قبل تصمیم به انجام کاری گرفته ایم و یا از قبل قصد انجام کاری را داریم

 I am going to have a party this week

  • زمانی که نشانه هایی از وقوع اتفاقی وجود دارد(شواهد)

It is going to rain, i see rain drops on the ground

  • زمانی که نزدیک به وقوع اتفاقی هستیم

The mouse is going to escape

چه زمانی از will استفاده کنیم؟

  • برای کارهایی که الان تصمیم به انجام آنها در آینده میگیریم

I’ll go tomorrow

  • وقتی در مورد آینده فکر می کنیم یا به چیزی در اینده اعتقاد داریم(پیش بینی)

I think it will rain later

My team will win

  • برای دادن پیشنهاد ،قول و یا تهدید کردن

I promise i will buy it for you

 (تهدید)I will kill you

I will give you a discount if you buy two

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

حتما بخوانید  یادگیری الفبا انگلیسی