زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده بیانگر اتفاقات و اعمالی می باشد که در زمان گذشته انجام شده اند و به پایان رسیده اند.

این جملات با تبدیل کردن شکل ساده فعل به گذشته ساده تشکیل می شوند.

این زمان معمولا با قیودی از جمله yesterday, two days ago , one week ago , last year , last night   همراه است.

زمان حال ساده را مطالعه کنید.

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

تبدیل افعال باقاعده به فرم گذشته

افعال با قاعده افعالی هستند که برای تبدیل آنها به شکل گذشته تنها به آنها ed- اضافه می کنیم.

مثال های زیر را در نظر بگیرید.

من به مدرسه رفتم، من تکالیفم را انجام دادم،مادرم غذا خورد.

در جملات بالا همانطور که از مفهوم آنها مشخص است تمام کار ها در زمان گذشته انجام و به پایان رسیده اند.

پس فعل های رفتم،انجام دادم و خورد همگی گذشته می باشند.

 

.I walked to school yesterday

 

من دیروز پیاده به مدرسه رفتم.

.Ali and Mohssen played soccer two days ago

 

علی و محسن دو روز پیش فوتبال بازی کردند.

.I washed the dishes in the morning

 

من صبح ظرف ها را شستم.

.I laughed at his joke

 

من به جک او خندیدم.

.My friend called his friend last week

 

دوست من به دوستش هفته گذشته زنگ زد.

.I tried to fix my car last year

 

من سال گذشته سعی کردم ماشینم را تعمیر کنم.

افعال بی قاعده

نوع دیگری از افعال در زبان انگلیسی وجود دارند که ما آنها را افعال بی قاعده می نامیم. این افعال برای تبدیل شدن به شکل گذشته کاملا عوض شده و به کلمه جدیدی تبدیل می شوند.

I ate an ice-cream yesterday

My mom bought a new dress two days ago

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

شکل سوالی گذشته ساده

برای تبدیل جملات به شکل سوالی کافیست از کلمه پرسشی did در اول جمله استفاده کنیم و پس از آن فاعل و شکل ساده فعل استفاده کنیم. یعنی اگر فعل ما ed داشت و یا در صورتی که به صورت بی قاعده بود، آنرا به شکل ساده برگردانیم.

به مثال زیر توجه کنید:

.Ali studied English yesterday

?Did Ali study English Yesterday

در مثال فوق برای تبدیل جمله به شکل سوالی کلمه پرسشی  Did را به اول جمله اضافه می کنیم و فعل را به شکل ساده بر می گردانیم و سپس ادامه جمله را می نویسیم.

حالت منفی در گذشته ساده

شکل منفی گذشته ساده تنها با اضافه کردن Did not به قبل از فعل اصلی به وجود می آید.

Ali Did not(didn’t go)to university yesterday

علی دیروز به دانشگاه نرفت

I didn’t study two days ago

من دوروز پیش مطالعه نکردم

My father and i  didn’t arrive at the airport two hours ago

من و پدرم دو ساعت پیش به فرودگاه نرسیدیم.

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در جملات با افعال کمکی

افعال کمکی به افعال مشتق شده از فعل be می گویند که عبارت اند از Am, is , Are, was ,were

I was at home 3 days ago

من سه ساعت پیش خانه بودم

 My parents were out last night

خانواده من دیشب بیرون بودند

My friend was in Tokyo last year

دوست من سال گذشته در توکیو بود

برای منفی کردن افعال کمکی که به معنای بودن می باشند، کلمه not را به فعل کمکی اضافه کنید

I was not (wasn’t) in the park yesterday morning

من دیروز صبح در پارک نبودم

We weren’t out for dinner last weekend

ما هفته گذشته برای شام به بیرون نرفتیم

Ali wasn’t asleep 2 hours ago

علی دو ساعت پیش خواب نبود

سوالی کردن

برای تبدیل جملات گذشته ساده به شکل سوالی ابتدا کلمه پرسشی did را ابتدای سوال می اوریم و سپس فاعل و شکل ساده فعل را به ترتیب می آوریم. توجه داشته باشید که در جملاتی که با فعل کمکی هستند فعل کمکی را بدون did به ابتدای جمله برای سوالی کردن می اوریم.

مثال:

i was asleep

?were you asleep

پاسخ به سوالات گذشته ساده

پاسخ به سوالات به دو صورت پاسخ کوتاه و پاسخ بلند می باشند. برای دادن پاسخ مثبت به سوالات از yes, (sub) did  و yes,(sub) was/were و برای دادن پاسخ منفی no,(sub)didn’t و no,(sub) wasn’t/weren’t استفاده می کنیم.

به مثال های زیر دقت کنید:

?Did she finished her homework

Yes,she did      No,she didn’t

 

?Did you go to the movies last Friday 

Yes, i did      No, i didn’t

 

?Did he bring the towel

        Yes,he did         No,he didn’t

 

?Did Ali and Mohssen walk to the bank

yes, they did     no, they didn’t

 

?Were you and your family at concert yesterday

Yes,we were   NO , we weren’t

 

[views id=”422″]

حتما بخوانید  زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن