گذشته کامل استمراری و کاربرد آن

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آن

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آنگذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آن زمان گذشته کامل استمراری با زمان حال کامل استمراری تقریبا برابر است با این تفاوت که زمان گذشته کامل استمراری اتمام کاری پیش از زمان حال می باشد.…