زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده کامل استمراری بیانگر عمل یا حالتی است که در نقطه زمانی در آینده در حال اتفاق افتادن می باشد. زمان آینده کامل ساده و آینده کامل استمراری نسبتا شبی…
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی ما در طول روز و به هنگام تبادل اطلاعات با دیگران به شکل های گوناگونی از زبان استفاده می کنیم.یکی از موارد استفاده از زبان، بکار بردن آن برای انتقال سخن …