پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

اصطلاحات و تکیه کلام ها یکی از بخش های اصلی زبان می باشد.

یادگیری و کاربرد این اصطلاحات موجب افزایش اعتماد به نفس در فرد وبیانگر سطح بالای اطلاعات زبانی آن فرد  می باشد.

تعدادی از پر کاربرد ترین اصطلاحات انگلیسی در این بخش گردآوری شده است.

Are U happy or married

؟  مجردی یا متاهل

How on earth

آخر چطور

I must talk so my self

 تعریف از خود نباشه

Eat my heat off

مخمو خوردی

I wasn’t born yesterday

موهامو توآسیاب سفید نکردم

I felt like a fool

سنگ رو یخ شدم

She doesn’t lift a finger

 دست به سیاه و سفید نمیزنه

As a piece of cake

کار بسیار راحت

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

Teacher’s pet

نورچشمی معلم

His/Her cake is dough

دستش نمک نداره

error is human

 انسان جایز الخطاس

He came running

با کله آمد

No offence

دور از جون

Enough is enough

بس کن دیگه

I was shame stricken

از خجالت آب شدم

You cant eat your cake and have it

 هم خدا رو میخواد هم خرما

You have my word

من بهت قول میدم

I’m in tip-top shape today!

من امروز توپ توپم

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

what a stupid thing i did

 عجب غلطی کردم

I’m tied up

دستم بنده

I was shame stricken

از خجالت آب شدم

he is so behind

طرف شوته

He is a fair-weather friend

رفیق نیمه راهه

Keep your head

دست و پات رو گم نکن

her bark is worse than her bite

 زبونش مثل نیش مار میمونه

I’m not in a good mood

حال و حوصله ندارم

Variety is the spice of life

تنوع چاشنی زندگیه

Make up one’s mind

تصمیم گیری کردن

You were sublime

کارت حرف نداشت

it’s beyond his mind

 عقلش قد نمیده

Step on it

گاز بده،تند برو

I stand by what I did

پای کاری که کردم وایمیسم

Great boast little toast

 پزعالی جیب خالی

Make a big deal about something

از کاه کوه ساختن

I’ve no word to express my seep gratitude

جداً نمی دونم چطور از شما تشکر کنم

You heard me

درست شنیدی

i am as i am

 همینم که هستم

If I get my hands on him

اگه دستم بهش برسه

It’s impressive

قابل تحسینه

double whamming

قوز بالا قوز

Bless you

عافیت باشه

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

Pull the other one

خالی نبند

Rock the boat

سنگ جلوی پای کسی انداختن

The brain drain

فرار مغزها

Don’t pick on me

به من گیر نده

He has a big mouth

حتما بخوانید  تاریخچه حروف انگلیسی

ادم دهن لق

Hands off

دست نزن

Don’t look the other way

خودتو به اون راه نزن

Are u with me

داری منو؟

Talk turkey

صاف و پوست کنده حرف زدن/ رک حرف زدن

The rest is history

باقیش رو خودت می دونی

Poor fellow

بنده خدا

Get the hell out of here

از اینجا گمشو

I don’t blame you

سرزنشت نمی کنم

He is post master at

 طرف خدای فلان کار است

It augurs ill

بد یمن است

He/She drives me crazy

رو اعصابم راه میره، دیوونم کرده

Cut my legs and call me shorty

 تو گفتی و منم باور کردم

Cheese it

بزن به چاک

Chicken out

جا زدن

You don’t have to settle

نباید جا بزنی

Have you chicken out already?

هیچی نشده جا زدی

She’s a liar liar

 روده راست تو شکمش پیدا نمیشه

Come clean

صادق بودن

I’m still finding my feet

تازه دارم به ان عادت میکنم

ta ta for now

فعلا

I had fortune on my side

بخت یارم بود

Knock on wood

بزنم به تخته

night night boy

 سوسول

Buy off

رشوه دادن

Don’t you talk back to me

(جواب منو نده (حاضر جوابی نکن

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

First learn the rules then break some

 اول قانون رو یاد بگیر بعد اونو زیر پا بزار

Have a lot in plate

کار زیاد و مشغله داشتن بسیار

where are you off to in such a hurry?

با این عجله کجا می ری؟

تعدادی اصطلاح برای ادم خرپول

He has money to burn

He is well off

He was born with a silver spoon in his mouth

He is made of money

He is rolling in it

To take one’s courage in both hands

دل به دریا زدن

It’s along story

این قصه سر دراز داره

push arround the bush

 طفره رفتن

He is down on his luck

بخت از او برگشته است

Happy go lucky

سر به هوا

talk of devils

 حلال زاده است

Fancy meeting you

چه عجب از این طرفا

She doesn’t even cough without her father’s permission

بدون اجازه پدرش حتی آب نمی خوره

پاچه خواری

to kissup somebody

 پاچه خواری

apple polisher

 پاچه خوار

He has an evil eye

چشمش شور است

It’s beyond your dignity

دور از شان شماست

chicken scrach

خرچنگ قورباغه

bread line

 خط فقر

Get out of my face /Get out of my sight

از جلوی چشمم دور شو

Pull the rug from under somebody

زیرآب کسی رو زدن

copy cat

 کسی که زود هر چیزی را تقلید میکند

I sent him packing

حتما بخوانید  زمان حال ساده در زبان انگلیسی

دست به سرش کردم

To hold someone dear

لی لی به لالای کسی گذاشتن

back breaking job

شغل سخت و کمر شکن

I am singlehanded

دست تنهام

The sea is full of other fish

آدم قحطی نیست

has the penny dropped

دوزاریت افتاد

Hear me out first

اول گوش کن ببین چی می گم

Let sleeping dogs lie!

پا روی دم شیر نذا

dress up like a cristmas tree

 تیپ زدن

Welcome back

رسیدن بخیر

Leave it to me

همه کارها رو به من بسپار

thick skull

 کله پوک

how can i put it into your thick skull

 چطوری توی کله پوکت فرو کنم

I’m made that way

همین جوری بار اومدم

Such a guy!

 !این دیگه کیه! / عجب آدمیه

It’s rotten to the core

آب از سرچشمه گل آلود است

So unobservant

خیلی بی توجهی

you look lost

گیج میزنی

when there is a will, the is a way

 خواستن توانستن است

Drag one’s feet

این پا اون پا کردن، لفت دادن

It’s all down to luck

آن همش به خاطر شانسه

i put it down to experience

پشت دستمو داغ کردم

He is wet behind the ears

دهنش بوی شیر میده

Worse comes to worst

دیگه بدتر از این نمیشه

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

i will fix you

i will teach you a good lesson

پدرتو در میارم

Heart and soul

با دل و جان

Keep in the picture

در جریان امور قرار دادن

Keep an eye open on something

مراقب چیزی بودن

He went back on his word

He broke his word/promise

زیر قول خود زد

Never say die

به دلت بد نیار

He makes faces

دهن کجی میکنه

you’ve got belly

 شکم آوردی

power to you

more power to your elbow

خدا قوت

Keep back

جلو نیا

stop talking rubbish

 شر و ور نگو

on the tip of my tongue

نوک زبونمه

Better late than never

دیر آی و باز آی، انجام دیرهنگاه کاری بهتر از هرگز انجام ندادنه

white wash

ماست مالی

Don’t pick on me

به من گیر نده، سر به سرم نزار

Keep it to yourself

پیش خودت بمونه

I was ruined

 پدرم در اومد

Eat your word

حرفتو پس بگیر

set the world on fire

شاخ غول راشکستن

bygones be bygones

گذشته ها گذشته

To be run over

زیر ماشین رفتن

He has a hand in high places

طرف خرش خیلی میره

It’s on me

اون با من

cost an arm and a leg

خیلی گران

He put me to shame

آبروی مرا برد

Be in harmony

حتما بخوانید  فرمول جملات انگلیسی و انواع آن

 هماهنگ باش

To be in tune with

هماهنگی

Apple of someone’s eye

 نور چشمی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

It’s my treat

نوبت منه

as easy as ABC

براحتی آب خوردن

What a pity!

افسوس

We are moving at snail’s pace

 خیلی کند پیش میریم

Pig Out

زیاد خوردن و سریع خوردن

I got into my stride

روی غلتک افتادم

I stuffed my face

 تا خرخره خوردم

He is as bold as a brass

رویش سنگ پای قزوین است

He was dead cool

He was as cool as cucumber

آب تو دلش تکان نخورد, بیخیال

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

I’ve had enough

به اندازه کافی کشیده ام(سختی)

he is a head and shoulder above me

یه سر و گردن بلند تره

Jack of all trade

همه کاره

what comes first

 چیزی که در مرحله اول مهمه

Don’t take long

طولش نده

Pedal to the metal

تخت گاز رفتن

It is a bumpy road

جاده پر پیچ و خم و پیچ های تند

you’re on your own

خودتی و خودت

you are the ultimate

you are it

تو آخرشی

Don’t show off

پز نده

Let it go

بی خیالش شو

It’s out of fashion

از مد افتاده

dont finger your point on someone’s else

 تقصیر کس دیگه ای ننداز

You’re an absolute idiot

تو یه احمق به تمام معنا هستی

you’re crowding me

داری باعث میشی سردرد بگیرم

This is the limit

دیگه شورش در اومده

I misjudged you

دربارت اشتباه میکردم

I’m not the same guy

من دیگه اون آدم قبلی نیستم

Long story short

خلاصه کنم

Get to the point

برو سر اصل مطلب

to stab one’s in the back

از پشت خنجر زدن

Good for you

خوش به حالت

Pain in the neck

آدم یا چیز اعصاب خورد کن

They are a perfect match

اونا خیلی به هم میان

As the question, so the answer

از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری

other stuff like this

 یه چیزی تو این مایه ها

I beg you to pray

 التماس دعا دارم

change horse in midstream

 وسط دعوا نرخ تعیین کردن

Don’t get fresh with me

 پررویی نکن

That’s good stuff

چیز خوبیه

Tie the knot

 ازدواج کردن

Kick The Bucket

 مردن

stick to your guns

روی حرفت وایسا

keep your back covered

کار از محکم کاری عیب نمی کنه

i am of a quiet few friend

 من بیشتر از اونچه که فکر میکنی دوست دارم

Have fun for me

 بجای منم خوش بگذرون

Let me have my say!

بذار حرفمو بزنم

You have my word

بهت قول میدم

business is business

 حساب حسابه کاکا برادر

I salute you

 درود بر شما

He/she is cold fish

 ادم بد عنقیه

I can handle it

 می تونم از پسش بر بیام

I’m gonna level with you

 می خوام باهاتون روراست باشم

Do your best

 تمام تلاشت رو بکن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید