زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری بیانگر عمل یا حالتی است که در نقطه زمانی در آینده در حال اتفاق افتادن می باشد. زمان آینده کامل ساده و آینده کامل استمراری نسبتا شبیه به هم هستند.

تنها تفاوت زمان آینده کامل استمراری بازمان آینده کامل این است که اگر تاکید بر روی اتمام کار باشد شکل ساده و اگر هدف ما بررسی بازه زمانی باشد از شکل استمراری استفاده می شود.

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

مثال:

در ماه مه سه سال میشه که اینجا زندگی کرده ام.           In may, i will have been living here for 3 years 

با در نظر گرفتن مثال بالا ما چند نکته متوجه می شویم.اول اینکه این جمله توجه مارا به مدت یا بازه زمانی “سه سال”جلب می کند.

مورد دوم این است که عمل “زندگی کردن” تا زمان اینده ادامه خواهد داشت و ممکن است بیش از سه سال ادامه پیدا کند.

ساختار جملات در آینده کامل استمراری

اینده کامل استمراری از دو بخش تشکیل می شود. فرم آینده کامل فعل to be  یعنی will have been و حال استمراری فعل verb + ing

Subject                                             Future perfect of to be                                             verb + ing

I                                                          will have been                                                         living

You                                                     will have been                                                         living

She/he                                                will have been                                                         living

They                                                    will have been                                                         living

We                                                       will have been                                                         living

 

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

Negative

I                                                           won’t have been living

             You                                                      won’t have been living

She/he                                                 won’t have been living

They                                                     won’t have been living

We                                                        won’t will have been living

 

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

Interrogative

?Will i                                                        have been living

?Will you                                                   have been living

?Will She/he                                             have been living

?Will they                                                  have been living

?Will we                                                     have been living

 

مثال های بیشتر:

by eight o’clock, i will have been waiting for 2 hours in the bank

تا ساعت هشت، دو ساعت خواهد شد که من در بانک منتظر هستم.


They will have been living in New York for 10 years by 2005

تا سال 2005 ده سال خواهد شد که آنها در نیویورک زندگی می کنند.


?when i arrive at 4, will you have been waiting so long

وقتی من ساعت 4 برسم خیلی وقت خواهد شد که منتظر هستی؟


 next years, i will have been living in Tokyo for 3 years

سال اینده سه سال خواهد شد که در توکیو زندگی می کنم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید