زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل بیانگر آن است که کاری در زمان آینده انجام شود. زمانی که کاری تا قبل از موعد خاصی در آینده تکمیل شود برای بیان آن از زمان آینده کامل استفاده می کنیم.

تصور کنید دوست شما از شما میخواهد فردا راس ساعت 4 کتابی را به او بدهید.

اگرشما به او بگویید که این کاررا در ساعت 5 انجام خواهید داد او می گوید:

“من در ساعت 4 خانه را ترک کرده ام”

این بدان معنی است که عمل ترک کردن در زمان خاصی در آینده انجام شده و تکمیل شده است.

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

ساختار زمان آینده کامل

ساختار زمان آینده کامل بدین صورت است:

                                           شکل آینده کلمه به اضافه قسمت سوم فعل            Will have + past participle 

Subject                           Will have                              Past participle

I                                      Will have                                         Left

You                                 Will have                                         Left

She/he                           Will have                                         Left

They                               Will have                                         Left

We                                  Will have                                         Left

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

I will have left home at 5 o’clock

من در ساعت 5 خانه را ترک کرده ام

They will have arrived tomorrow at 10 pm

آنها فردا ساعت 10 بعد از ظهر رسیده اند.

We will have finished our report by this time next month

ما هفته دیگه همین موقع گزارشمان را تمام کرده ایم

?Will you have eaten when i pick you up

وقتی بیایم دنبالت غذا خورده ای؟

چه زمانی از آینده کامل استفاده کنیم؟

گاهی می توان زمان آینده ساده و آینده کامل را به جای یکدیگر به کار برد. به مثال زیر توجه کنید.

Mary will leave before you get there

Mary will have left before you get there

در این جملا کلمه before  ترتیب اتفاقات را مشخص می کند. اما اگر کلمات یا عباراتی نظیر before  و یا by the time  که ترتیب وقوع اتفاقات را مشخص می کنند وجود نداشت باید از زمان آینده کامل استفاده کنید.

 (نشان می دهد که مری قبل از ساعت 8 رفته است)Mary will have left at 8 o’clock

چه زمانی نباید از آینده کامل استفاده کرد؟

آینده کامل بیانگر کامل شدن کاری در آینده که دارای موعد خاصی می باشد. اگر این موعد را بیان نکنید بهتر است از زمان آینده ساده استفاده کنید.

Mary will leave

Mary will have left

منفی و سوالی

Affirmative                                       Negetive                                                     Interrogative

I will have left                                 I won’t have left                                           Will i have left

You will have left                            you Won’t have left                                     Will you have left

She/he will have left                      She/he won’t have left                                Will she/he have left

They will have left                          They won’t have left                                    will they have left

We will have left                             We won’t have left                                       Will we have left

زمان های حال کامل و گذشته کامل را مطالعه کنید.

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] تفاوت زمان آینده کامل استمراری بازمان آینده کامل این است که اگر تاکید بر روی اتمام کار باشد شکل ساده و […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید