گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل همانند حال کامل به انجام شدن کاری یا اتفاق افتادن چیزی در زمان گذشته دلالت دارد.

با این تفاوت که در گذشته کامل ، رویدادی قبل ازرویداد دیگر اتفاق افتاده است.

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

من قبل از اینکه آنها برسند(گذشته ساده) شام خورده بودم.(گذشته کامل) 

آنها بعد از اینکه من خانه را ترک کرده بودم(رویداد اول) تماس گرفتند(رویداد دوم)

وقتی به خانه رسیدم(رویداد دوم) مادرم خوابیده بود(رویداد اول)

این بیانگراین موضوع است که ابتدا عمل غذا خوردن و ترک کردن خانه و سپس تماس گرفتن و رسیدن اتفاق افتاده است.

من قبل از اینکه آنها برسند شام خورده بودمI had eaten dinner before they arrived
آنها بعد از اینکه من خانه را ترک کرده بودم تماس گرفتندThey called after i had left home
مادرم زمانی که من به خانه رسیدم خوابیده بودMy mother had slept when i arrived home
معلم قبل از اینکه من برسم درس داده بودThe teacher has teached before i arrived
ما چمدانمان را قبل از اینکه تاکسی برسد بسته بودیمWe had packed our luggage before the taxi arrived

ساختار جملات در گذشته کامل

ساختار جملات در گذشته کامل بدین صورت است:

subject+had+pp   +before/when    +subject+simple past

Affirmative                                                             Negative                                                        interrogative

?I had eaten                                                        I hadn’t eaten                                                 had i eaten

?You had eaten                                                 You hadn’t eaten                                             had you eaten

?She/he had eaten                                            She/he hadn’t eaten                                       had she/he eaten

?They had eaten                                               They hadn’t eaten                                            had they eaten

?We had eaten                                                  We hadn’t eaten                                               had we eaten

کاربرد کلمه just در گذشته کامل

اگر کلمه just همراه با گذشته کامل استفاده شود بیانگر آن است که اتفاقی به تازگی و بدون گذشت زمان زیادی اتفاق افتاده است.

.The bus had just left before i arrived at the station

اتوبوس به تازگی رفته بود قبل از اینکه من رسیدم.

.The shop had just closed before i arrived

مغازه تازه بسته بود قبل از اینکه من رسیدم.

کاربرد های گذشته کامل

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

  • اتفاقی که قبل از اتفاق دیگری افتاده باشد.

They had eaten before i woke up

  • مدت زمان انجام کاری در گذشته

.When he graduated,he had been worked in London for 6 years

وقتی فارق التحصیل شد شش سال در لندن کار کرده بود.

  • چیزهای غیر واقعی در گذشته

I wish i hadn’t gone there

ای کاش انجا نرفته بودم

زمان حال کامل را مطالعه کنید.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید